ALSACIA, LORENA, Valea MOSELEI, BANAT, AMERICA

                                     si POPINI

  Asa cum reiese pîná acum , din izvoarele pe care le-am cercetat - si anume: informatii din documente, din internet si discutii cu membrii familiei (în sensul cel mai larg al cuvîntului) sau cu persoane care poartá acest numede familie, putem afirma cá originea familiei POPIN se aflá într-un areal cuprins între Alsacia, Lorena, Valea Moselei, Baden-Würtenberg, Schwaben,  pîná în teritoriile fostei Prusii de est.

  La sfîrsitul anului 1999 am descoperit în Franta cîteva regiuni în care familia Popin (cu un total de 236 de persoane), mai este reprezentatá si anume: Alsacia,  Lorena, Valea Moselei, Dijon, Paris.

  Simultan cu cercetárile din Franta am descoperit în Germania circa 100 de persoane purtînd acest nume de familie. (În Internet www.teleauskunft.de sau CD-ROM « Telefonbuch für Deutschland )

  Cu toate cá autorul a stiut, înainte de a începe aceastá cercetare, cá are rude si în America, nu a bánuit - pîná la sfîrsitul anului 1999 -cá acolo se aflá circa 47 de familii. (În Internet www.genealogy.com)

  Modul de scriere al numelui de familie “POPIN“ (Popin - Popien - Popihn) s-a pástrat de-a  lungul timpului în toate cele trei forme gásite în documente.

  Asadar în Alsacia, Lorena, Valea Moselei, Prusia de est, Westfalia, Baden-Würtenberg, Franken, Banat si America existá POPINI.

  Si pentru cá pentru cititorul neavizat notiunea de Banat poate fi necunoscutá ne îngáduim sá adáugám cîteva detalii:

  Teritoriul cuprins între marginea sud-esticá a Cîmpiei Panonice, Dunárea mijlocie, Tisa  inferioará, Mures si sfîrsitul Carpatilor de sud este denumit Banat.

  Autorul , Eugen D. POPIN, s-a náscut în anul 1951 la Ciacova (Banat ), iar familia tatálui meu îsi are radacinile între POPINI, care au emigrat în Banat în secolul XVIII. În anul 1742 Anna-Maria Popin se cásátoreste în localitatea Harta - Austro-Ungaria de altá datá  , regiune de colonizare a svabilor - cu Dl. Conrad Müller. Pentru cá strábunicul meu Popin Marco si strábunica mea Popin Rosa au decedat foarte tineri ( înainte ca bunicul meu - în anul 1919- sá se cásátoreascá ), eu  am doar foarte putine detalii  privind strámosii mei directi.

  Strámosii mei au fost: pálmasi, tárani, frizeri, croitori, iar mai tîrziu  învátátori, profesori, avocati, jurnalisti, scriitori.

  Detalii despre activitatea literará a autorului puteti gási în Internet          (http://www.rastko.ro/literra/traducatori/popin/index.html)

  Ceea ce pentru noi rámîne încá o enigmá , este întrebarea unde a început exact istoria familiei Popin în Germania . Si anume pentru ramura care a emigrat initial în Ungaria de nord si mai apoi în Banat. Ceea ce însá este mai mult decît probabil este faptul cá strámosii mei au venit cu primul val de svabi, circa în anii 1720 - 1725, din regiunile: Baden-Würtenberg, Schwaben.

  Asa cum multi genealogisti si cercetátori ai familiei afirmá  si o rudenie îndepártatá – respectiv verisor de gradul al 16 –lea – apartine familiei, sînt si eu de aceeasi párere. Aceastá apartenentá este în ochii nostri la fel ca si apartenenta la o natiune, ori nationalitatea. Nu trebuie neapárat sá ai o legáturá strînsá de familie pentru ca sá apartii acelei familii. Fireste cá má refer doar în sensul unei cercetári de familie, fiecáruia rámînîndu-i libertatea de a decide dacá purtátorii aceluiasi nume de familie  apartin  sau nu întregii familii. Aceastá decizie însá nu poate schimba în vreun fel adevárul genealogic.

  Prima mentiune bibliograficá a numelui de familie Popin o gásim în”Cartulaire et censier de Saint-Merry de Paris în capitolul “Juillet 1247-Fol.41,pagina 111 unde este mentionat Nicholai Popin. O mentionare anterioara, din anul 1170, aduce în prim plan pe Jean Popin, nobil bogat al Parisului. Aceasta mentionare apare si în  “ Dictionnaire encyclopedique de la noblesse de France “ Nicolas Viton de Saint-Allais - Paris, 1816, precum si în “ Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des metiers “ M.Diderot de l’ Academie Royale , Paris 1751 , pagina 256, Capitolul: Echevin.     O alta mentionare apare într-un document din anul 1246 si într-o sentinta judecatoreasca si sânt de vazut în  “Paris historique - Promenade dans les rues de Paris “ Charles Nodier,  Tome Premier, Paris 1838 cu o lithographie “ Arche et Abreuvoir Popin “ de Champin.       În “Recensámîntul populatiei din Paris la anul 1298”, gasim un anume “Popin l’alemant“  (l’allemand=germanul)  cuprins ca si locuitor al Parisului.

  În “Istoria generalá a Parisului: Colectia de documente, fondatá de Baronul Haussman“, lucrare publicatá sub auspiciile consiliului municipal. Paris Imprimerie Imperiale, 1867., numele de familie Popin este prezent deja în secolul XIV, între anii 1350 – 1450. (În Internet www.genealogy.tm.fr/histoire/paris.shtml)

  Dupá cercetári ulterioare redactárii textului initial am gásit înscrisuri mentionînd existenta familiei Popin în anul 1532 Elisabeth Poppin si 1533 Gertrudis Poppin în orasul Nürnberg.

  La anul 1620 este citat Matheus Popin, táran din Kleiditten (Prusia de est) cu sursá de informare în registrele bisericesti ale localitátii Kleiditten, <<Lista strámosilor directi>> de cátre Domnul Profesor  Universitar Dr. Karl M. Brauer de la Universitatea din Berlin. (În Internet http://home.t-online.de/home/karl.m.brauer)

   În secolele urmátoare numele familiei Popin poate fi foarte des întîlnit în registrele bisericesti si literatura care v se ocupá de locuitorii din Ermland - Prusia de est.

  Urmátoarea descoperire pe  care am fácut-o ne poartá pasii în Prusia de est, respectiv în împrejurimile orasului Heilsberg (actualmente subnumele Lidzbark Warminski - în Polonia), în secolul XVIII, cînd numele de familie Popin, foarte probabil, preia regulile scrierii germane si astfel apare în documentele cercetate ale anului 1799, probabil si înainte - circa 1779, scris POPIHN. ( Pentru clarificare: “ih” se citesteîn germaná un “i” lung).

  În decursul vremurilor modul de scriere al numelui de familie Popin s-a modificat mereu , preluînd regulile ortografice ori capriciile (deseori doar ignoranta ) celor care fáceau oficiile de înregistrare. Si anume în anul 1859 numele a fost înregistrat în documente cu “ieh” – adicá “Popiehn”, mai tîrziu pe la anul 1880 dipárînd “h” –ul, adicá “Popien”, iar noi ne referim acum la una si aceiasi linie a familiei, într-un caz chiar la una si aceeasi persoaná care apare în anul 1886 înregistratá “Popien” iar în anul 1888 doar “Popin”. Iar în Banat numele de familie Popin a fost scris(gresit) înainte de 1920 si cu « ii» -adicá « Popiin» , iar dupá doar «Popin».

  La anul 1908 am gasit numele de familie Popin scris « Popin » atît în Germania, cît si  în Franta, Banat si America.

  Ceea ce putem concluziona pentru moment , bazîndu-ne pe documentele cercetate , este faptul cá: numele de familie “POPIN”, cu toate modalitátile de scriere-Popin, Popien, Poppin, Popihn, Popiehn, Popiin, îsi are, aproape sigur, strámosii /strámosul, în secolul XIII.

  Si asa a început aceastá cercetare de familie …

                                                              

  Hi Eugen,

  Endlich mal eine Mail die nichts mit Computer und Internet zu tun hat.Interesse an der Herkunft des Namen Popin besteht auch von meiner Seite. Habe schon mal daran gedacht mir ein Ahnenprogramm zuzulegen. So Hi Eugen,das ist aber eine Überraschung ! (hoffentlich ist das kein Fake einer meiner Freunde?) oft findet man ihn wirklich nicht! Obwohl auf den üblichen Adress- CD´s habe ich schon so ca. 10 Stück gefunden, aber keinen Kontakt aufgenommen.Hier  http://www.genealogy.com/allsearch.html findet man aber einige! Meine Familie stammt aus dem Angertal in Ratingen bei Düsseldorf, bis hin zu meinem Urgroßvater Fritz Popin.

  Ralf Popin

           Copyright © 2001 by Eugen D. Popin

 

inapoi